See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas SIA "MOOP", Reg.nr. - 52403041491, Jur. aadress - Dzirnavu 45, Riga, LV-1010 (edaspidi nimetatud ka „vastutav töötleja“) hangib, töötleb ja salvestab isikuandmeid, mille www.moop.lv on saanud oma klientidelt ja veebisaidi külastajatelt (edaspidi „andmesubjekt“ või „teie“) .

1.2. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku, s.t. st andmesubjekt. Töötlemine on igasugune isikuandmetega seotud tegevus, näiteks hankimine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine või hävitamine.

1.3. Vastutav töötleja järgib seaduses sätestatud andmetöötluse põhimõtteid ja suudab kinnitada, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

2. Isikuandmete hankimine, töötlemine ja säilitamine.

2.1. Isiku tuvastavat teavet kogub, töötleb ja salvestab andmetöötleja peamiselt veebipoe veebisaidi ja e-posti kaudu. (NB! Täidetakse, kui isikuandmeid kogutakse ka muul viisil, näiteks paberil).

2.2. Veebipoes pakutavaid teenuseid külastades nõustute, et kogu pakutavat teavet kasutatakse ja hallatakse vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidele.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et esitatud isikuandmed oleksid õiged, täpsed ja täielikud. Tahtlikku valeandmete esitamist peetakse meie privaatsuseeskirjade rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamata teatama vastutavale töötlejale kõigist muudatustest esitatud isikuandmetes.

2.4. Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjektile või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest, kui need on tekkinud valede isikuandmete tõttu.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi isikuandmeid:

3.1.1. Nimi ja perekonnanimi
3.1.2. Sünnikuupäev
3.1.3. Kontaktandmed (e-posti aadress ja / või telefoninumber)
3.1.4. Tehinguandmed (ostetud kaubad, tarneaadress, hind, makseteave jne).
3.1.5. Mis tahes muu teave, mis on meile antud Saidi pakutavate teenuste ja kaupade ostmise ajal või meiega ühendust võttes.

3.2. Lisaks eeltoodule on vastutaval töötlejal õigus kontrollida avalikult kättesaadavate registrite abil esitatud andmete õigsust.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f:

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et astuda andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist samme;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks;

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete kaitset nõudvad andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused kaaluvad üles sellised huvid, eriti kui andmesubjekt on laps.

3.4. Vastutav töötleja säilitab ja töötleb andmesubjekti isikuandmeid seni, kuni on olemas vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

3.4.1. Isikuandmed on vajalikud eesmärkidel, milleks need on saadud;
3.4.2. Kui välistes normatiivaktides täpsustatud korra kohaselt võivad vastutav töötleja ja / või andmesubjekt kasutada oma õigustatud huve, näiteks esitada vastuväiteid või esitada kohtusse hagi;
3.4.3. Niikaua kui on seadusest tulenev kohustus andmete säilitamiseks, näiteks raamatupidamise seaduse alusel;
3.4.4. Kuni andmesubjekti nõusolek isikuandmete asjakohaseks töötlemiseks kehtib, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemiseks on mõni muu õiguslik alus.

Käesolevas lõikes osutatud asjaolude lõppemisel kaotavad kehtivuse ka andmesubjekti isikuandmed ning kõik asjakohased isikuandmed kustutatakse arvutisüsteemidest jäädavalt ning asjakohaseid isikuandmeid sisaldavad elektroonilised ja / või paberdokumendid muudetakse anonüümseks.

3.5. Oma kohustuste täitmiseks teie ees on vastutaval töötlejal õigus edastada teie isikuandmed koostööpartneritele, andmetöötlejatele, kes teostavad meie nimel vajalikku andmetöötlust, näiteks raamatupidajad, kulleriteenused jne. Vastutav töötleja on isikuandmete töötleja. Maksete töötlemist tagab makseplatvorm makecommerce.lv, seetõttu edastab meie ettevõte maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed platvormiomanikule Maksekeskus AS.
Soovi korral võime teie isikuandmeid valitsuse ja õiguskaitseasutustele teie õiguslike huvide kaitsmiseks edastada, vajaduse korral õigusnõuete koostamise, esitamise ja kaitsmisega.

3.6. Isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab vastutav töötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Läti Vabariigi õigusaktidele on teil õigus:
4.1.1. Juurdepääs oma isikuandmetele, saada teavet nende töötlemise kohta, samuti taotleda oma isikuandmete koopiat elektroonilises vormingus ja õigust edastada need andmed teisele töötlejale (andmete teisaldatavus);
4.1.2. Taotleda ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist;
4.1.3. Kustutage oma isikuandmed ("unustage"), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab andmete säilitamist;
4.1.4. Tühistage oma eelnev nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
4.1.5. Piirata teie andmete töötlemist - õigus taotleda kõigi teie isikuandmete töötlemise ajutist peatamist;
4.1.6. Võtke ühendust andmeriigi inspektsiooniga
Oma õiguste kasutamise taotluse saate esitada, täites vormi isiklikult Bukultu iela 7a, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005
või saates päringu elektrooniliselt, kirjutades klienditoele info@moop.lv

5. Lõppsätted

5.1. Käesolev privaatsuspoliitika on välja töötatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning kehtetuks tunnistamise kohta direktiivi 95/46 / EÜ (üldise andmekaitse määrus), samuti kehtivate seaduste Läti Vabariigi ja Euroopa Liidus.

5.2. Vastutaval töötlejal on õigus igal ajal ja ilma ette teatamata teha privaatsuspoliitikas muudatusi või täiendusi. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil www.moop.lv

POPULAR PRODUCTS

See all
-13%
-13%
about [time] minutes ago, [location]
This website uses cookies to deliver you a better experience. Using this website means you are okay with this.
Jūs esat veiksmīgi parakstījies!
Šis e-pasts jau ir reģistrēts